ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ เรื่องทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปีการศึกษา 2565
ผู้ได้รับทุนฯ ให้ไปรับที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด  พร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565   หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

หลักฐานการรับทุนฯ
1  สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร   และ
2  สำเนาใบเสร็จรับเงิน   หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2565

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,12:19   อ่าน 139 ครั้ง