ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.นัทที พัฒนะผล และมอบเงินสวัสดิการ/ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
( จำนวน 4 รูป / ดู 57 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
( จำนวน 15 รูป / ดู 99 ครั้ง )
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
( จำนวน 6 รูป / ดู 52 ครั้ง )
มอบเงินสวัสดิการสหกรณ์ กรณีสมาชิกเสียชีวิต นายบรรจบ บัวขาว
( ดู 109 ครั้ง )
ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย ประธานสหกรณ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมคุณแม่ ผอ.โสภา ขำเจริญ
( ดู 117 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 27 ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
( ดู 111 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
( จำนวน 3 รูป / ดู 284 ครั้ง )
วางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565
( จำนวน 3 รูป / ดู 133 ครั้ง )
มอบเงินสวัสดิการสหกรณ์ กรณีสมาชิกเสียชีวิต นางสาวขนิษฐา กลิ่นหอม
( ดู 144 ครั้ง )
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) นางประเทือง ชัยณรา
( จำนวน 3 รูป / ดู 150 ครั้ง )