ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
( จำนวน 5 รูป / ดู 60 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
( จำนวน 1 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.นัทที พัฒนะผล และมอบเงินสวัสดิการ/ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
( จำนวน 4 รูป / ดู 140 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
( จำนวน 15 รูป / ดู 219 ครั้ง )
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
( จำนวน 6 รูป / ดู 119 ครั้ง )
มอบเงินสวัสดิการสหกรณ์ กรณีสมาชิกเสียชีวิต นายบรรจบ บัวขาว
( ดู 172 ครั้ง )
ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย ประธานสหกรณ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมคุณแม่ ผอ.โสภา ขำเจริญ
( ดู 173 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 27 ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
( ดู 187 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
( จำนวน 3 รูป / ดู 340 ครั้ง )
วางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565
( จำนวน 3 รูป / ดู 180 ครั้ง )