กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ (Strategy)
  1. เพิ่มคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
  4. พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
  5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม