เป้าประสงค์ (Goals)
เป้าประสงค์ (Goals)
  1. เพื่อให้สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงานสหกรณ์
  3. เพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. เพื่อให้สหกรณ์บริการสมาชิกได้อย่างเป็นธรรม สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่งถึง มีวินัย มีความรักและศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์
  5. เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ และเกื้อกูลสังคม