คณะที่ปรึกษา
นายปรีชา  สุคนธมาน
นายไพโรจน์  หนุนภักดี
นายสุรินทร์  อังกุรวิโรจน์
นายธำรง  ศรีทิพย์
นายมณเฑียร  สุดฮะ