คณะที่ปรึกษา
นายเกษม อุ่นมณีรัตน์
นายปรีชา สุคนธมาน
นายไพโรจน์  หนุนภักดี
นายสุรินทร์  อังกุรวิโรจน์
นายตุ๋ย  สมศรี