ประวัติ
ประวัติความเป็นมา
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด  จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  เมื่อวันที่   30 สิงหาคม พ.ศ. 2538  โดยนายอภิชาติ  ยอดระยับ  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาระดมทุนจัดตั้งสหกรณ์และใช้มุมหนึ่งของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรีเป็นที่ทำการ  มีนายอภิชาติ  ยอดระยับ  เป็นประธานกรรมการ  นายเสน่ห์  บุญญะหงษ์  เป็นผู้จัดการ
ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มีดังนี้
          จำนวนสมาชิก             144     คน                สินทรัพย์         2,825,717.00   บาท
          เงินรับฝาก            63,000.00  บาท              ทุนเรือนหุ้น         829,550.00  บาท
          เงินให้สมาชิกกู้   2,617,000.00  บาท               กำไรสุทธิ              18,167.00  บาท
ปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  ถนนไกรเพชร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี จนถึงปัจจุบัน