พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission)
         เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด ได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
  4. พัฒนาสวัสดิการสมาชิก
  5. สร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ และเกื้อกูลสังคม