ฝ่ายจัดการ
นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
ผู้จัดการ
นางวิภาวรรณ์  ชะนะยุทธ
รองผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นายสมรัก  เพ็งจันทร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวพรรณทิชา  คงคา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวหยาดรุ้ง  จุนเจิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ