คณะกรรมการ ชุดที่ 28
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
ประธานกรรมการ
นายวรรณชัย  รังษี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายกฤษฎา  คำอาจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายตุ๋ย  สมศรี
เลขานุการ
นายสมยศ  บุญเจริญ
เหรัญญิก
คณะกรรมการเงินกู้
นายจรัญ  สุขเสรี
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
 
นางสาวโสภา  ขำเจริญ
กรรมการเงินกู้
นางพัชรี  เปล่งผิว
กรรมการเงินกู้
นายกมล  เฮงประเสริฐ
กรรมการเงินกู้
นายชยณรงค์  พูลมี
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายชวลิต  ปานบุญยืน
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์
กรรมการศึกษาฯ
นายสุรินทร์  สำลี
กรรมการศึกษาฯ
นางสาวกัลยารัตน์  สาตรจีนพงษ์
กรรมการศึกษาฯ
นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ