คณะกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
ประธานกรรมการ
นายวรรณชัย  รังษี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสุรินทร์  สำลี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายนัทที  พัฒนะผล
เลขานุการ
นายสมยศ  บุญเจริญ
เหรัญญิก
คณะกรรมการเงินกู้
นายชวลิต  ปานบุญยืน
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
 
นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์
กรรมการเงินกู้
นายมณเฑียร  สุดฮะ
กรรมการเงินกู้
นางสาวกัลยารัตน์  สาตรจีนพงษ์
กรรมการเงินกู้
นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายกฤษฎา  คำอาจ
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายกมล  เฮงประเสริฐ
กรรมการศึกษาฯ
นายจรัญ  สุขเสรี
กรรมการศึกษาฯ
นางพัชรี  เปล่งผิว
กรรมการศึกษาฯ
นางสาวโสภา  ขำเจริญ
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ